Mountain Training Cymru (MTC) is recruiting for an Honorary Treasurer

  • Are you good with numbers?
  • Can you read a spreadsheet?
  • Are you a keen walker or climber?
  • Interested in managing the future direction in sports leadership?
  • Want to influence decision making and strategy at Board level?
Our new Treasurer (who might be you!) will join a small voluntary Board and take part in interesting and rewarding work relating to the training of leaders in hillwalking and rock climbing in Wales.

The Board of Mountain Training Cymru currently does not reflect the demographic of participants in walking and climbing or of our qualified leaders. We are committed to building and maintaining a diverse Board because we believe it is important to have strategic leaders with varied lived experiences and backgrounds that promote understanding of the diverse range of needs of our sector and candidates. We therefore welcome applications from everyone, and we want to strongly encourage applications from; women, people from an ethnic minority, people with a disability, people with dependents, and people who identify as LGBTQI+.

Closing Date for applications: 26 February 2023

Interviews are planned for April 2023 and will be held online.

This post is due to commence following approval of the appointment at Mountain Training Cymru’s AGM on 7 June 2023.

For information about Mountain Training Cymru

Mae Mountain Training Cymru (MTC) yn recriwtio Trysorydd Anrhydeddus.
  • Ydych chi’n dda gyda rhifau?
  • Allwch chi ddarllen taenlen?
  • Ydych chi’n gerddwr neu’n ddringwr brwd?
  • A oes gennych chi ddiddordeb yng nghyfeiriad arweinyddiaeth chwaraeon yn y dyfodol?
  • A hoffech chi ddylanwadu ar benderfyniadau a strategaeth ar lefel Bwrdd?
Bydd ein Trysorydd newydd (a allai fod yn chi!) yn ymuno â Bwrdd gwirfoddol bychan ac yn cymryd rhan mewn gwaith diddorol a buddiol ar gyfer hyfforddi arweinwyr cerdded bryniau a dringo creigiau yng Nghymru.

Ar hyn o bryd nid yw Bwrdd Mountain Training Cymru yn adlewyrchu demograffeg y rhai sy'n cymryd rhan mewn cerdded a dringo na'n harweinwyr cymwys. Rydym wedi ymrwymo i adeiladu a chynnal Bwrdd amrywiol oherwydd credwn ei bod yn bwysig cael arweinwyr strategol gyda phrofiadau byw a chefndiroedd amrywiol sy'n hybu dealltwriaeth o ystod amrywiol anghenion ein sector a'n hymgeiswyr. Felly, rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb, ac rydym eisiau annog ceisiadau yn benodol gan; menywod, pobl o leiafrifoedd ethnig, pobl ag anabledd, pobl â dibynyddion, a phobl sy'n nodi eu bod yn LGBTQI+. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 26 Chwefror 2023

Bwriedir cynnal y cyfweliadau ym mis Ebrill 2023 a byddant yn cael eu cynnal ar-lein. Disgwylir i’r swydd hon ddechrau yn dilyn cymeradwyaeth yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Mountain Training Cymru ar 7 Mehefin 2023.

I gael gwybodaeth bellach am Mountain Training Cymru https://www.mountain-training.org/about/structure-and-governance/mountain-training-cymru

I gael manylion llawn y rôl, y gofynion a sut i wneud cais: Lawrlwythiadau Cymraeg yma Lawrlwythiadau Saesneg yma

For full details of the role, the requirements and how to apply:

How do I apply? Please send your CV together with a covering letter/personal statement to: Megan Griffin megan@mountain-training.org Your covering letter/personal statement should describe how you fit the requirements and explain your reasons for applying. It would help us with future recruitments if you could mention in your covering letter how you found out about this opportunity. The closing date for applications is midnight on 26 February 2023.

Downloads in Welsh here:
Downloads in English here:
You are about to be redirected to the Candidate Management System (CMS)

Create an account to register for one of our schemes.

Log in to your existing account Learn more about CMS